TY - CHAP A1 - Jianbing Li A2 - Zhongxun Liu A3 - Xuesong Wang ED1 - Hector Perez-de-Tejada Y1 - 2017-03-01 PY - 2017 T1 - Modelling of Temporalā€Spatial Distribution of Airplane Wake Vortex for Scattering Analysis N2 - The contents of the book cover topics on vortex dynamics in a variety of flow problems and describe observational measurements and their interpretation. The book contains 13 chapters that first include vortices in the earth and planetary sciences related to vortices in the Venus plasma wake and also on tropical cyclones and on rotating shallow water in the earth's atmosphere. Vortices in fluid problems include airplane wake vortices, vorticity evolution in free-shear flows, together with axisymmetric flows with swirl, as well as thermal conductivities in fluid layers. Vortices in relativistic fluids, in magnetic disks, solitons and vortices, and relaxation for point vortices were also examined. Other chapters describe conditions in a vortex bioreactor and in vortex yarn structures. BT - Vortex Structures in Fluid Dynamic Problems SP - Ch. 4 UR - https://doi.org/10.5772/66544 DO - 10.5772/66544 SN - 978-953-51-2944-8 PB - IntechOpen CY - Rijeka Y2 - 2022-05-26 ER -