TY - CHAP A1 - Fengxiang Yin A2 - Xiao Zhang A3 - Xiaobo He A4 - Hao Wang ED1 - Fahmina Zafar ED2 - Eram Sharmin Y1 - 2016-10-12 PY - 2016 T1 - Metalā€Organic Frameworks and their Applications in Hydrogen and Oxygen Evolution Reactions N2 - The emerging and interesting field of MOF encouraged us to bring forth the book titled ''Metal Organic Frameworks''. The book is divided into three sections. Section A consists of introduction, Section B comprises the synthesis and characterization techniques, and Section C is dedicated to the applications of MOFs. The book would be useful for scientists and researchers interested in the field of MOFs. BT - Metal-Organic Frameworks SP - Ch. 6 UR - https://doi.org/10.5772/64657 DO - 10.5772/64657 SN - 978-953-51-2663-8 PB - IntechOpen CY - Rijeka Y2 - 2021-02-25 ER -