TY - CHAP A1 - Hongying Zhu A2 - SeĢbastien Pruvost A3 - Pierre-Jean Cottinet A4 - Daniel Guyomar ED1 - Mickael Lallart Y1 - 2012-10-31 PY - 2012 T1 - Thermal Energy Harvesting Using Fluorinated Terpolymers N2 - The purpose of this book is to provide an up-to-date view of latest research advances in the design of efficient small-scale energy harvesters through contributions of internationally recognized researchers. The book covers the physics of the energy conversion, the elaboration of electroactive materials and their application to the conception of a complete microgenerator, and is organized according to the input energy source. I sincerely hope you will find this book as enjoyable to read as it was to edit, and that it will help your research and/or give new ideas in the wide field of energy harvesting. BT - Small-Scale Energy Harvesting SP - Ch. 3 UR - https://doi.org/10.5772/48066 DO - 10.5772/48066 SN - PB - IntechOpen CY - Rijeka Y2 - 2021-06-15 ER -