@incollection{Shi21, author = {Congjian Shi and Hongqin Yang and Zhengchao Wang and Zhenghong Zhang}, title = {Regulation of Exosomes in the Pathogenesis of Breast Cancer}, booktitle = {Global Women's Health}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2021}, editor = {Zhengchao Wang}, chapter = {7}, doi = {10.5772/intechopen.95858}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.95858} }