@incollection{Xu20, author = {Xi-Yu Xu and Ke Xu and Ying Xu and Ling-Wei Shi}, title = {Coastal Altimetry: A Promising Technology for the Coastal Oceanography Community}, booktitle = {Estuaries and Coastal Zones}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2020}, editor = {Jiayi Pan and Adam Devlin}, chapter = {4}, doi = {10.5772/intechopen.89373}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.89373} }