@incollection{Clemente20, author = {Edwin Lenin Chica Arrieta and Ainhoa Rubio Clemente}, title = {Computational Fluid Dynamic Simulation of Vertical Axis Hydrokinetic Turbines}, booktitle = {Computational Fluid Dynamics Simulations}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2020}, editor = {Guozhao Ji and Jiujiang Zhu}, chapter = {9}, doi = {10.5772/intechopen.89184}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.89184} }