@incollection{Jiang10, author = {Zhiwei Zhao and Helong Jiang}, title = {Enzyme-based Electrochemical Biosensors}, booktitle = {Biosensors}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2010}, editor = {Pier Andrea Serra}, chapter = {1}, doi = {10.5772/7200}, url = {https://doi.org/10.5772/7200} }