@incollection{Qiu20, author = {Lin Huang and Zhen Qiu}, title = {Multimodal Optical Imaging by Microendoscope}, booktitle = {Advanced Endoscopy}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2020}, editor = {Qiang Yan and Xu Sun}, chapter = {2}, doi = {10.5772/intechopen.86987}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.86987} }