@incollection{Han19, author = {Huaizhi Han and Bingxi Li and Yaning Zhang and Quan Zhu and Ruitian Yu}, title = {Heat and Mass Transfer in Outward Convex Corrugated Tube Heat Exchangers}, booktitle = {Heat and Mass Transfer}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2019}, editor = {Alfredo Iranzo}, chapter = {4}, doi = {10.5772/intechopen.85494}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.85494} }