@incollection{Zheng19, author = {Yao Zheng and Shuai Zhang and Tianlai Gu and Meijun Zhu and Lei Fu and Minghui Chen and Shuai Zhou}, title = {Airframe-Propulsion Integration Design and Optimization}, booktitle = {Hypersonic Vehicles}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2019}, editor = {Giuseppe Pezzella and Antonio Viviani}, chapter = {3}, doi = {10.5772/intechopen.85187}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.85187} }