@incollection{Papanikolaou19, author = {Christos Papanikolaou and Eleni Melliou and Prokopios Magiatis}, title = {Olive Oil Phenols}, booktitle = {Functional Foods}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2019}, editor = {Vasiliki Lagouri}, chapter = {3}, doi = {10.5772/intechopen.81394}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.81394} }