@incollection{Huang19, author = {Zheng-Ming Huang}, title = {Micromechanical Failure Analysis of Unidirectional Composites}, booktitle = {Failure Analysis}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2019}, editor = {Zheng-Ming Huang and Sayed Hemeda}, chapter = {4}, doi = {10.5772/intechopen.80807}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.80807} }