@incollection{Ma18, author = {Shengqiang Ma and Jiandong Xing and Hanguang Fu and Shizhong Wei}, title = {Accelerated Cavitation Damage of Steels in Liquid Metal Environments}, booktitle = {Cavitation}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Wojciech Borek and Tomasz Tański and Mariusz Król}, chapter = {8}, doi = {10.5772/intechopen.80769}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.80769} }