@incollection{Hu18, author = {Xueliang Xiao and Jin-lian Hu}, title = {Shape Memory Effect of Keratin Fibers}, booktitle = {Keratin}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Miroslav Blumenberg}, chapter = {6}, doi = {10.5772/intechopen.77248}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.77248} }