@incollection{Huang18, author = {Guangqin Huang and Yajiao Liu and Xiaofeng Yang and Chunlong Zhuang}, title = {Heat Transfer of Helix Energy Pile: Part 2—Novel Truncated Cone Helix Energy Pile}, booktitle = {Heat Transfer}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Konstantin Volkov}, chapter = {13}, doi = {10.5772/intechopen.76821}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.76821} }