@incollection{Liu18, author = {Hai-peng Liu and Lei Jin and Shi-qiao Gao and Shao-hua Niu}, title = {Integrated Power Supply for MEMS Sensor}, booktitle = {MEMS Sensors}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Siva Yellampalli}, chapter = {2}, doi = {10.5772/intechopen.74804}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.74804} }