@incollection{Zhang18, author = {Kun Zhang and Jianyao Yao and Jianqiang Xin and Ning Hu}, title = {Probabilistic Heat Transfer Problems in Thermal Protection Systems}, booktitle = {Heat Transfer}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Konstantin Volkov}, chapter = {3}, doi = {10.5772/intechopen.74240}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.74240} }