@incollection{Wang18, author = {Zhiguo Wang and Xiaojing Shen and Yunmin Zhu}, title = {Monte Carlo Set-Membership Filtering for Nonlinear Dynamic Systems}, booktitle = {Nonlinear Systems}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Mahmut Reyhanoglu}, chapter = {11}, doi = {10.5772/intechopen.74387}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.74387} }