@incollection{Shuxu08, author = {Li Xueyan and Guo Shuxu}, title = {The Fourth Biometric - Vein Recognition}, booktitle = {Pattern Recognition}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2008}, editor = {Peng-Yeng Yin}, chapter = {23}, doi = {10.5772/6257}, url = {https://doi.org/10.5772/6257} }