@incollection{Jie18, author = {Guo Jie and Zhang Tianlong and Ji Diansheng and Mu Yankai and Yu Hongyang and Hou Chawei and Ji Ling}, title = {Impact of Enteromorpha Blooms on Aquaculture Research Off Qianliyan Island, Yellow Sea, China}, booktitle = {Sea Level Rise and Coastal Infrastructure}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Yuanzhi Zhang and Yijun Hou and Xiaomei Yang}, chapter = {6}, doi = {10.5772/intechopen.71434}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.71434} }