@incollection{Kong17, author = {Xianghong Kong and Lina Qiu and Gaobiao Xiao}, title = {Fano Resonance in High-Permittivity Objects}, booktitle = {Resonance}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Jan Awrejcewicz}, chapter = {10}, doi = {10.5772/intechopen.70518}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.70518} }