@incollection{Yang18, author = {Chen-Chi Yang and Ikai Lo and Yu-Chi Hsu and Hong-Yi Yang}, title = {GaN and InN Hexagonal Microdisks}, booktitle = {Epitaxy}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Miao Zhong}, chapter = {7}, doi = {10.5772/intechopen.70120}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.70120} }