@incollection{Wang17, author = {Wei Wang and Qi Liang and Wei Nie and Juan Zhang and Cheng Chen}, title = {Xenotransplantation for Islets from Clinical Side}, booktitle = {Xenotransplantation}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Shuji Miyagawa}, chapter = {5}, doi = {10.5772/intechopen.69233}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.69233} }