@incollection{Guo17, author = {Xiao Guo and Yang He and Binbin Zhu and Yang Yang and Ke Deng and Ruopeng Liu and Chunlin Ji}, title = {Bayesian Uncertainty Quantification for Functional Response}, booktitle = {Uncertainty Quantification and Model Calibration}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Jan Peter Hessling}, chapter = {6}, doi = {10.5772/intechopen.69385}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.69385} }