@incollection{Dang17, author = {Jian Dang and Mengting Wu and Liang Wu and Zaichen Zhang}, title = {Transceiver Design for MIMO DCO-OFDM in Visible Light Communication}, booktitle = {Visible Light Communications}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Jin-Yuan Wang}, chapter = {3}, doi = {10.5772/intechopen.68887}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.68887} }