@incollection{Huang17, author = {Xiao-Ying Huang and Chun-Ying Luo and Xue-Ming Wu and Jin-Guang Yao and Chao Wang and Bing-Chen Huang and Jun Lu and Xing-Zhizi Wang and Tian-Qi Zhang and Qiang Xia and Xi-Dai Long}, title = {The Serum MicroRNA Expression Modified the Genic Toxicity Caused by Aflatoxin B1}, booktitle = {Aflatoxin}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Lukman Bola Abdulra'uf}, chapter = {10}, doi = {10.5772/intechopen.68419}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.68419} }