@incollection{Zhang17, author = {Xuan Zhang and Zenglin Pei and Chunxia Ji and Xiaoyan Zhang and Jianqing Xu and Jin Wang}, title = {Novel Insights into the Role of the Cytoskeleton in Cancer}, booktitle = {Cytoskeleton}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Jose C. Jimenez-Lopez}, chapter = {15}, doi = {10.5772/66860}, url = {https://doi.org/10.5772/66860} }