@incollection{Li17, author = {Jianbing Li and Zhongxun Liu and Xuesong Wang}, title = {Modelling of Temporalā€Spatial Distribution of Airplane Wake Vortex for Scattering Analysis}, booktitle = {Vortex Structures in Fluid Dynamic Problems}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Hector Perez-de-Tejada}, chapter = {4}, doi = {10.5772/66544}, url = {https://doi.org/10.5772/66544} }