@incollection{Yin16, author = {Fengxiang Yin and Xiao Zhang and Xiaobo He and Hao Wang}, title = {Metalā€Organic Frameworks and their Applications in Hydrogen and Oxygen Evolution Reactions}, booktitle = {Metal-Organic Frameworks}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2016}, editor = {Fahmina Zafar and Eram Sharmin}, chapter = {6}, doi = {10.5772/64657}, url = {https://doi.org/10.5772/64657} }