@incollection{Chen16, author = {Yuan-Chuan Chen and Hwei-Fang Cheng and Yi-Chen Yang and Ming- Kung Yeh}, title = {Nanotechnologies Applied in Biomedical Vaccines}, booktitle = {Micro and Nanotechnologies for Biotechnology}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2016}, editor = {Stefan G. Stanciu}, chapter = {4}, doi = {10.5772/63453}, url = {https://doi.org/10.5772/63453} }