@incollection{Wu16, author = {Wei Wu and Qiuqin Tang and Hao Gu and Yiqiu Chen and Yankai Xia and Jiahao Sha and Xinru Wang}, title = {Infection and Infertility}, booktitle = {Genital Infections and Infertility}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2016}, editor = {Atef M. Darwish}, chapter = {13}, doi = {10.5772/62500}, url = {https://doi.org/10.5772/62500} }