@incollection{Zhou13, author = {He-Zheng Zhou and Qian Ye and Jian-Guo Wu and Wen-Shan Jiang and Feng Chang and Yan-Ping Song and Qing Ding and Wen-Qiang Zhang}, title = {Clinical Research Progress of Glaucomatocyclitic Crisis}, booktitle = {Glaucoma}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2013}, editor = {Shimon Rumelt}, chapter = {17}, doi = {10.5772/54335}, url = {https://doi.org/10.5772/54335} }