@incollection{Katsiari13, author = {Christina G. Katsiari and Theodora Simopoulou and Lazaros I. Sakkas}, title = {Treatment of ANCA-Negative Small Vessel Vasculitis}, booktitle = {Updates in the Diagnosis and Treatment of Vasculitis}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2013}, editor = {Lazaros I. Sakkas and Christina Katsiari}, chapter = {9}, doi = {10.5772/54272}, url = {https://doi.org/10.5772/54272} }