@incollection{Fu12, author = {Yongqi Fu and Jun Wang and Daohua Zhang}, title = {Plasmonic Lenses}, booktitle = {Plasmonics}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Ki Young Kim}, chapter = {8}, doi = {10.5772/50029}, url = {https://doi.org/10.5772/50029} }