@incollection{Jin12, author = {Shuhua Xu and Wenfei Jin}, title = {Population Genetics in the Genomic Era}, booktitle = {Studies in Population Genetics}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {M. Carmen Fusté}, chapter = {8}, doi = {10.5772/34056}, url = {https://doi.org/10.5772/34056} }