@incollection{Na Li12, author = {Na Li and Shuang Zhang and Jun Qiao and Lulu Zhai and Qian Xu and Junwei Zhang and Shengli Li and Zhenyu Liu and Xianghua Liu and Guodong Wang}, title = {Segregation of P in Sub-Rapid Solidified Steels}, booktitle = {Science and Technology of Casting Processes}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Malur Srinivasan}, chapter = {8}, doi = {10.5772/50564}, url = {https://doi.org/10.5772/50564} }