@incollection{Kumar12, author = {Ravi Kumar}, title = {Neuro-Fuzzy Classifiers/Quantifiers for E-Nose Applications}, booktitle = {Sensor Array}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Wuqiang Yang}, chapter = {7}, doi = {10.5772/34870}, url = {https://doi.org/10.5772/34870} }