@incollection{Jiang12, author = {Xunya Jiang and Zheng Liu and Wei Li and Zixian Liang and Penjun Yao and Xulin Lin and Xiaogang Zhang and Yongliang Zhang and Lina Shi}, title = {The Group Velocity Picture of Metamaterial Systems}, booktitle = {Metamaterial}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Xun-Ya Jiang}, chapter = {3}, doi = {10.5772/35886}, url = {https://doi.org/10.5772/35886} }