@incollection{Tianyun12, author = {Shi Tianyun and Wang Yingjie and Li Ping and Guo Ge and Ma Xiaoning and Lu Wenlong and Wu Yanhua and Shi Yi}, title = {Digital Railway System}, booktitle = {Emerging Informatics}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Shah Jahan Miah}, chapter = {10}, doi = {10.5772/37402}, url = {https://doi.org/10.5772/37402} }