@incollection{Liu12, author = {Jianlin Liu}, title = {Transversality Condition in Continuum Mechanics}, booktitle = {Continuum Mechanics}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Yong X. Gan}, chapter = {2}, doi = {10.5772/36410}, url = {https://doi.org/10.5772/36410} }