@incollection{Loureiro12, author = {Gra├ža Loureiro and Beatriz Tavares and Daniel Machado and Celso Pereira}, title = {Nasal Provocation Test in the Diagnosis of Allergic Rhinitis}, booktitle = {Allergic Rhinitis}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Marek L. Kowalski}, chapter = {10}, doi = {10.5772/39069}, url = {https://doi.org/10.5772/39069} }