@incollection{Dan12, author = {Chen Dan and Pan Ya-fei and Li Chuan-jun and Xie Yun-feng and Jiang Yu-ren}, title = {Virtual Screening of Acetylcholinesterase Inhibitors}, booktitle = {Virtual Screening}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Mutasem O. Taha}, chapter = {4}, doi = {10.5772/37046}, url = {https://doi.org/10.5772/37046} }