@incollection{Li12, author = {Guanghui Li and Tao Jiang and Yuanbo Zhang and Zhaokun Tang}, title = {Recrystallization of Fe2O3 During the Induration of Iron Ore Oxidation Pellets}, booktitle = {Recrystallization}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Krzysztof Sztwiertnia}, chapter = {13}, doi = {10.5772/32738}, url = {https://doi.org/10.5772/32738} }