@incollection{Yan12, author = {Ying-Zhan Yan and Shu-Bin Yan and Zhe Ji and Da-Gong Jia and Chen-Yang Xue and Jun Liu and Wen-Dong Zhang and Ji-Jun Xiong}, title = {Robust Fiber-Integrated High-Q Microsphere for Practical Sensing Applications}, booktitle = {Fiber Optic Sensors}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Moh. Yasin and Sulaiman W. Harun and Hamzah Arof}, chapter = {9}, doi = {10.5772/29254}, url = {https://doi.org/10.5772/29254} }