@incollection{Denisov12, author = {Evgeny V. Denisov and Nadezhda V. Cherdyntseva and Nicolay V. Litviakov and Elena A. Malinovskaya and Natalya N. Babyshkina and Valentina A. Belyavskaya and Mikhail I. Voevoda}, title = {TP53 Gene Polymorphisms in Cancer Risk: The Modulating Effect of Ageing, Ethnicity and TP53 Somatic Abnormalities}, booktitle = {Tumor Suppressor Genes}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Yue Cheng}, chapter = {4}, doi = {10.5772/27768}, url = {https://doi.org/10.5772/27768} }