@incollection{Yin12, author = {Hui-Wen Vivian Tang and Mu-Shang Yin}, title = {A Meta-Analytic Review of Quantitative Studies on Emotional Intelligence and Leadership}, booktitle = {Emotional Intelligence}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2012}, editor = {Annamaria Di Fabio}, chapter = {5}, doi = {10.5772/34416}, url = {https://doi.org/10.5772/34416} }