@incollection{Xiang-Ping11, author = {Chu Xiang-Ping and Wang John Q. and Xiong Zhi-Gang}, title = {Acid-Sensing Ion Channels in Neurodegenerative Diseases: Potential Therapeutic Target}, booktitle = {Neurodegenerative Diseases}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2011}, editor = {Raymond Chuen-Chung Chang}, chapter = {20}, doi = {10.5772/28825}, url = {https://doi.org/10.5772/28825} }