@incollection{Yongyu11, author = {Zhang Yongyu and Sun Shujun and Dai Jianye and Wang Wenyu and Cao Huijuan and Wu Jianbing and Gou Xiaojun}, title = {Quality Control Method for Herbal Medicine - Chemical Fingerprint Analysis}, booktitle = {Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2011}, editor = {Yukihiro Shoyama}, chapter = {10}, doi = {10.5772/23962}, url = {https://doi.org/10.5772/23962} }