@incollection{Yang11, author = {Yu-Lin Yang and Wen- Teng Chang and Yuan-Wei Shih}, title = {Gene Therapy Using RNAi}, booktitle = {Gene Therapy}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2011}, editor = {Chunsheng Kang}, chapter = {2}, doi = {10.5772/19068}, url = {https://doi.org/10.5772/19068} }