@incollection{Xue11, author = {Li-Jun Xue and Quan-Sheng Su and Xiao-Bei Mao and Xiao-Bei Liu and Qing Lin and Chang Liu and Yong Lin and Ji-Hong Yang and Hong-Ju Yu and Xiao-Yuan Chu}, title = {A Double-Edged Sword: Roles of Helicobacter Pylori in Gastric Carcinoma}, booktitle = {Gastric Carcinoma}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2011}, editor = {Dr.Mahmoud Lotfy}, chapter = {13}, doi = {10.5772/16691}, url = {https://doi.org/10.5772/16691} }